Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Archive for Tháng Mười Hai, 2015

TBĐT Chương 20


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 20: Thỏa hiệp
(more…)


TBĐT Chương 19


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Chương 19: Kiên định (more…)


Thông báo: Mãng Niên Hoa (1-5)


Edit xong chương 1 -> Chương 5.
Mọi người vào Mục Lục để theo dõi.


TBĐT Chương 18


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 18: Sự thật (more…)


TBĐT Chương 17


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 17: Làm hòa
(more…)


TBĐT Chương 16


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 16:
(more…)


CTVG Chương 22: Đại kết cục. (Hoàn toàn văn)


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

image

Chương 22: Đại kết cục.
(more…)


CTVG Chương 21: Bờ hoa đối diện.


CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

image

Chương 21: Bờ hoa đối diện.

(more…)


TBĐT Chương 15


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 15: (more…)


TBĐT Chương 14


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 14:
(more…)


TBĐT Chương 13


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

image

Chương 13: Trói buộc (more…)


TBĐT Chương 12


Tên truyện: Toàn bộ đều thua

Tác giả: Quỷ sửu

Editor: Ác Ma Chi Danh

Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 12: Trò đùa

(more…)